Valmennusryhmässä tutkittiin terveysliikuntaa laaja-alaisesti.

Päijät-Hämeessä on hyvät edellytykset rakentaa liikunta- ja terveystutkimuksen osaamiskeskittymää ja olla terveysliikunnan edelläkävijä. Alueen liikuntaosaamista pyritään jatkuvasti saamaan paremmin hyötykäyttöön perustuen maakunnalliseen terveysliikuntastrategiaan.

Tutkijayhteisön avulla vahvistettiin terveysliikunnan osaamiskeskuksen toteutumista

Juuri päättyneen hankkeen myötä on Päijät-Hämeeseen muodostunut terveysliikunnan tutkijayhteisö, jossa on mukana parikymmentä väitöstutkimusta tekevää tai jatko-opintoja suunnittelevaa henkilöä. Valmennusryhmä koottiin Viva – Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projektissa, jonka tavoitteena oli edistää terveysliikunnan megamaakunnan toteutumista ja nostaa Päijät-Hämeen imagoa liikunnan ja hyvinvoinnin keskuksena.

Valmennusryhmäläiset tutkivat terveysliikuntaa laaja-alaisesti. Tutkimusaiheet käsittelevät mm. liikuntakasvatusta, urheilujohtamista, terveysliikuntapalveluiden kehittämistä sekä liikuntabiologiaa. Valmennuskursseilla pureuduttiin muun muassa väitöskirjan tekemisen perusteisiin, pohdittiin tutkimuksen metodologisia valintoja sekä laadittiin kirjallisia ja suullisia esityksiä omasta tutkimusaiheesta. Valmennusohjelmaa toteutettiin käyttäjälähtöisesti eli osallistujat ideoivat itse, millaiset aihekokonaisuudet heitä eniten hyödyttäisivät.

Hankkeen koulutuksiin osallistui 20 henkilöä, ja ohjelmasta saattoi poimia vaikka vain yksittäisen kurssin. Suurimmalla osalla jatko-opinnot olivat vasta suunnitteilla. Jatko-opintopaikan saaneet olivat Jyväskylän yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Vaasan yliopistosta.

Koulutuksen lisäksi tutkijat jalkautuivat kertomaan aiheestaan mm. Lahden tiedepäivään ja erilaisiin seminaareihin Tuloksena tieteen popularisoinnin kurssista syntyi myös monta artikkelia ammatti- ja paikallislehtiin.

Haasteena koulutuksen toteuttamisessa oli saada yhteisiä aikoja työssäkäyville jatko-opiskelijoille. Osittain ongelma voisi poistua etäluentotekniikoita hyödyntämällä. Virtuaalinen kommunikointi oppimisympäristössä tai somen (Facebook) hyödyntäminen ei saavuttanut suosiota opiskelijoiden keskuudessa.

Projektin päätavoitteet, valmennusohjelman luominen ja terveysliikunnan esiintuominen, toteutuivat suunnitellusti. Projektissa luotu valmennusohjelma on 15 opintopisteen kokonaisuus koostuen kursseista kuten Väitöskirjan tekemisen ABC, tutkimuksen metodologiasta, tieteen filosofiasta ja tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta sekä tutkijaseminaarista. Viva-mallia on lisäksi hyödynnetty Ely-keskuksen rahoittamassa sosiaalityöntekijöiden pätevöitymistä tukevassa verkostossa Lahdessa.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä lähellä saatavaan monipuoliseen koulutukseen

Päijät-Hämeen urheiluakatemian toiminnanjohtajana työskentelevä Tero Kuorikoski tekee väitöskirjaa urheilujohtamisesta. Työssään hän tarkastelee, missä määrin urheilujohtamiseen soveltuvat yleiset muilla elämänaloilla hyväksi havaitut opit ja missä määrin se vaatii omia lähestymistapojaan. Kirjoilla hän on jatko-opiskelijana Vaasan yliopistossa, mutta aika näyttää mistä hän lopulta tohtorina valmistuu.

– Vivan tutkijayhteisön kautta pystyin suorittamaan väitöstutkimukseen kuuluvia syventäviä opintoja (15 op) Lahdessa. Vivan väki kuunteli hyvin ryhmän tarpeita ja koin ryhmään kuulumisen hyödyllisenä. Vivan opettajana toiminut Jaana Poikolainen on myös luvannut edelleen sparrata tutkimustyötäni. Jatkon kannalta olennaista olisi, että voisin käyttää työaikaa kirjoitustyöhön ja olen anonut siihen rahoitusta.

Yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot tiiviimpään yhteistyöhön

Suunnitteilla on jatkohanke, jossa linkitetään terveysliikunta-teeman osaamista alueen tutkimusosaamiseen (mm. innovaatiotutkimukseen), luodaan tukirakenteita elinikäistä oppimista toteuttaviin korkeakouluopintoihin ja työkaluja yhteistyöhön yritysten kanssa. Tavoitteena on pysyvän terveysliikuntaan keskittyvän osaamiskeskittymän luominen, mikä nostaisi Lahden alueen näkyväksi terveysliikuntakentän osaajaksi. Päijät-Hämeessä onkin kykyä ja halua yhdistää terveysliikuntaosaaminen uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa voidaan tuottaa tietoa ja toimintamalleja terveysliikuntaan liittyviin kysymyksiin sekä laajemmin hyvinvointiin ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Myös Lahden seudun vahva ympäristöosaamisen profiili tukee terveysliikunnan tutkimusta ympäristöhyötyjen ja kestävän liikkumisen näkökulmasta.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Raisa Valve raisa.valve@helsinki.fi p. 050 5958950

Erikoistutkija Satu Parjanen satu.parjanen@lut.fi p. 040 077 9894

nettisivu http://www.lut.fi/lut-lahti-school-of-innovation/viva

Viva – Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projektin (1.5.2012 – 31.12.2013) toteuttaja oli Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, kumppaninaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation. Projektia rahoitti Manner-Suomen ESR -ohjelma. (Etelä-Suomen suuralueosio toimintalinja 2. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen.)