TUTKIMUS

Helsingin yliopiston tutkimus Lahdessa

 

Ympäristötieteellinen tutkimus Lahden kampuksella

Lahdessa sijaitsee osa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö –tutkimusohjelmasta. Tutkimusohjelman painopistealoina ovat ilmastonmuutos ja arktiset alueet, Itämeri, ja kaupunkiekosysteemit.

Vuonna 2017 Ekosysteemit ja ympäristö – tutkimusohjelmassa työskenteli Lahdessa 4 professoria, 6   yliopistonlehtoria, 11 post doc-tutkijaa, 15 jatko-opiskelija. He saivat 1,5 miljoonaa € ulkopuolista tutkimusrahoitusta ja tuottivat 57 A1- tason julkaisua.

Lahdessa tehtävä tutkimus kytkeytyy myös Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) sekä Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) tutkimustoimintaan. Kuuden tiedekunnan Kestävyystieteen instituutti HELSUS (Helsinki Institute of Sustainability Science) aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa. HELSUS asemoidaan Lahteen osaksi yliopistojen ja kaupungin välistä yhteistyötä. HELSUSin teemoista Lahdessa tapahtuvassa yhteistyössä painottuvat erityisesti teemat kestävä kaupunkikehitys ja kestävä kulutus ja tuotanto mukaan lukien kiertotalous sekä sosiaalinen kestävyys. INAR:n teemoista Lahdessa tehtävä tutkimus painottuu on akvaattisiin tieteisiin. Tätä varten on perustettu erikoisvarusteltu levälaboratorio. Biogeokemian lisäksi levätutkimus liittyy myös kiertotalouteen. Levälaboratorion johtaja on Anne Ojala.

Lahdessa toimii myös ympäristölaboratorio AlmaLab, jonka johtajana toimii Jukka Pellinen. Lue lisää AlmaLAbin sivuilta.

Monitieteisyys ja kansainvälisyys ovat tutkimuksessa läpileikkaavia teemoja. Uusimpia kansainvälisiä avauksia on KIST Europe (Korean Institute of Science & Technology), jonka toiminta alkoi Lahdessa kesän 2018 alussa. Tämä yhteistyö mahdollistaa paitsi tutkijavaihdon myös maailmanlaajuiset laboratoriopalvelut. Merkittävimmät ulkomaiset yhteistyötahot ovat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja vuodesta 2018 alkaen lisäksi Etelä-Koreassa.

Useilla tutkimusryhmillä on yritysyhteistyötä ja tutkimuksen myötä haetaan kasvavassa määrin yritystoimintaideoita esimerkiksi Business Finlandin (ent. TEKES) TutLi-hankkeilla. Lahden toimijoilla on HY:n piirissä poikkeuksellisen tiiviit yritysyhteydet ja koko yliopiston tasolla keskeinen merkitys yritysyhteistyön tutkimuksellisen merkityksen esiin nostamisessa

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kaupunkitutkimuksen tavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen. Tutkimuksen keskiössä on kaupunkiluonnon, kuten viheralueiden ja kaupunkimetsien, tuottamien ekosysteemipalveluiden (esim. ilmansaasteiden ja hulevesihaittojen lievennys, pilaantuneen ympäristön biologinen puhdistaminen) tutkimus.

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat: ekosysteemipalvelut, vihreä infrastruktuuri, hulevesien hallinta, kaupunkien ilmanlaatu, hiilen ja typen kierrot ja kaupunkiympäristön terveysvaikutukset. Kaupunkiekosysteemitutkimuksesta vastaa kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä tutkimusryhmineen.

Ympäristöbiotekniikan ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat: pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen, antibioottien ja entsyymien eristäminen jätteistä, levien ekologinen tutkimus sekä levien hyötykäyttö mm. ravintona, rehuna ja kosmetiikassa. Ympäristöbiotekniikan tutkimuksesta vastaa ympäristöbiotekniikan professori Martin Romantschuk tutkimusryhmineen.

Akvaattisen ekotoksikologian ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat: kasvien hyödyntäminen vesien laadun parantajina, mikromuovit kaupunkiympäristössä, haitta-aineet jätevedenpuhdistamoilla ja sedimentissä, haitta-aineet ja riskinarviointi. Akvaattisen ekotoksikologian  tutkimuksesta vastaa professori Stephan Pflugmacher Lima  tutkimusryhmineen.

 

Muiden Helsingin yliopiston alojen tutkimustoiminta Lahdessa

Humanistisen tiedekunnan (ml. Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI) toiminta kytkeytyy vuosina 2017 – 2020  tutkimushankkeeseen Urban Aesthetics in Motion – Bridging the Gap between Philosophical Aesthetics and Urban Mobility Futures, UrAMo (Urbaani estetiikka liikkeessä – Filosofinen estetiikka ja urbaanin liikkumisen tulevaisuus).  Tämä Helsingin yliopiston estetiikan opintosuunnan ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) yhteinen projekti ottaa esimerkkejä Lahdesta ja tarkastelee Lahden kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa yhteistyössä Lahden kaupunkisuunnittelun kanssa. KSEI järjestää Lahdessa myös seminaareja ja kursseja.

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiaaligerontologian vuodesta 2002 alkaen jatkunut professuuri sai jatkoa, kun Ilkka Pietilä aloitti 1.4.2018 apulaisprofessorina (assistant professor). Hän jatkaa yhteistyötä LUT:n, Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja muiden alueen kumppaneiden kanssa.  Yhteistyötä LUT:ssa tehtävän sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvointiteknologian tutkimuksen kanssa vahvistetaan. Tarkoitus on edelleen hyödyntää mm. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimusaineistoja, ideoida uutta tutkimusta sekä edistää palvelujen kehittämistä ja asukkaiden osallisuuden lisäämistä.

Sosiaalipsykologian tieteenalan tutkija vastaa LUODE (Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä) -hankkeessa 2018–2020 arviointitutkimusosiosta, joka tuottaa tietoa nuorten arjesta ja kokemusmaailmasta ja joka on lähtökohdiltaan käytäntölähtöistä, kehittävää toimintatutkimusta. Hankkeessa on aloitettu tutkimusyhteistyö LUT:n kanssa.

 

 

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME