TUTKIMUS

Helsingin yliopiston tutkimus Lahdessa

Vuonna 2019 Lahdessa työskenteli päätoimisesti 70 Helsingin yliopiston työntekijää. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi oli 1,8 miljoonaa euroa ja tutkimusjulkaisujen kokonaismäärä 86.

Ympäristötieteellinen tutkimus Lahden kampuksella

Lahdessa sijaitsee osa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö –tutkimusohjelmasta. Tutkimusohjelman painopistealoina ovat ilmastonmuutos ja arktiset alueet, Itämeri, ja kaupunkiekosysteemit.

Lahdessa tehtävä tutkimus kytkeytyy myös Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) sekä Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) tutkimustoimintaan. Kuuden tiedekunnan HELSUSin teemoista Lahdessa tapahtuvassa yhteistyössä painottuvat erityisesti teemat kestävä kaupunkikehitys ja kestävä kulutus ja tuotanto mukaan lukien kiertotalous sekä sosiaalinen kestävyys. INAR:n teemoista Lahdessa tehtävä tutkimus painottuu akvaattisiin tieteisiin. Tätä varten on perustettu erikoisvarusteltu levälaboratorio. Biogeokemian lisäksi levätutkimus liittyy myös kiertotalouteen. Lahdessa toimii myös ympäristölaboratorio. Lue lisää Environmental Laboratoryn sivuilta.

Monitieteisyys ja kansainvälisyys ovat tutkimuksessa läpileikkaavia teemoja.

Useilla tutkimusryhmillä on yritysyhteistyötä ja tutkimuksen myötä haetaan kasvavassa määrin yritystoimintaideoita esimerkiksi Business Finlandin (ent. TEKES) TutLi-hankkeilla. Lahden toimijoilla on HY:n piirissä poikkeuksellisen tiiviit yritysyhteydet ja koko yliopiston tasolla keskeinen merkitys yritysyhteistyön tutkimuksellisen merkityksen esiin nostamisessa

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kaupunkitutkimuksen tavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen. Tutkimuksen keskiössä on kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja kaupunkiluonnon, kuten viheralueiden ja kaupunkimetsien, tuottamien ekosysteemipalveluiden (esim. ilmansaasteiden ja hulevesihaittojen lievennys, hiilen ja typen kierrot, viheralueiden merkitys ihmisen terveydelle) tutkimus.

Ympäristökemian ja kiertotalouden ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat: pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen, antibakteeristen yhdisteiden eristäminen jätteistä, jätemateriaalin hiilen muuttaminen biohajoavan/kompostoitavan muovin raaka-aineeksi, ja levien ekologinen tutkimus sekä levien hyötykäyttö mm. ravintona, rehuna ja kosmetiikassa. 

Muiden Helsingin yliopiston alojen tutkimustoiminta Lahdessa

Humanistisen tiedekunnan (ml. Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI) toiminta kytkeytyy vuosina 2017 – 2020  tutkimushankkeeseen Urban Aesthetics in Motion – Bridging the Gap between Philosophical Aesthetics and Urban Mobility Futures, UrAMo (Urbaani estetiikka liikkeessä – Filosofinen estetiikka ja urbaanin liikkumisen tulevaisuus).  Tämä Helsingin yliopiston estetiikan opintosuunnan ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) yhteinen projekti ottaa esimerkkejä Lahdesta ja tarkastelee Lahden kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa yhteistyössä Lahden kaupunkisuunnittelun kanssa. KSEI järjestää Lahdessa myös seminaareja ja kursseja.

Valtiotieteellisen tiedekunnan toiminta Lahdessa ja Päijät-Hämeessä keskittyy sosiaaligerontologian oppialalle. Tutkimus keskittyy aiheisiin, joiden tarkoituksena on edistää ikääntyneiden palvelujen kehittämistä ja asukkaiden osallisuuden lisäämistä. Koneen säätiön rahoittama Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä: muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet –hanke (2020-2022) toteutetaan lahtelaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yhteistyötä ja hankkeita suunnitellaan yhteistyössä LUT:n, Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja muiden alueen kumppaneiden kanssa, ja yhteistyötä LUT:ssa tehtävän sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvointiteknologian tutkimuksen kanssa vahvistetaan. Ikihyvä Päijät-Häme –tutkimusaineistoja hyödynnetään edelleen muun muassa meneillään olevassa väitöstutkimuksessa.

Sosiaalipsykologian tieteenalan tutkija vastaa LUODE (Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä) -hankkeessa 2018–2020 arviointitutkimusosiosta, joka tuottaa tietoa nuorten arjesta ja kokemusmaailmasta ja joka on lähtökohdiltaan käytäntölähtöistä, kehittävää toimintatutkimusta. Hankkeessa on aloitettu tutkimusyhteistyö LUT:n kanssa.

Lisätietoja

Helsingin yliopiston professuurit Lahdessa

 

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram