Opinnäytetyöt (diplomityöt, pro gradut) ovat yksi vakiintuneimmista yritysten, yliopiston ja opiskelijoiden välisistä yhteistyömuodoista. Niiden avulla yritykset voivat ratkaista erikokoisia toimintaansa liittyviä haasteita. Opiskelijat puolestaan saavat tärkeää kokemusta aidoista omaan alaansa liittyvistä työelämän tehtävistä.

Juuri nyt alkavat uusien maisteriopiskelijoiden lopputyöpohdinnat eli yhteistyöhön pääsee hyvin mukaan. Ohessa muutama esimerkki siitä, millaisia lopputöitä on viime vuosina tehty Lahdessa.  Esimerkkien jälkeen on tietoa siitä, miten opinnäyteyhteistyöhön pääsee mukaan ja millaista aihepiireistä lopputöitä voisi teettää.

 

Jääkiekkoliigan hiilijalanjälki

Paljon mielenkiinto herättänyt diplomityö tehtiin yhteistyössä jääkiekon SM-liigan kanssa.  Liiga teetätti LUT-yliopistolla diplomityönä selvityksen liigan hiilijalanjäljestä ja keinoista sen pienentämiseen. Lotta Hepo-ojan työn tuloksena havaittiin, että katsojien liikkuminen otteluihin oli hiilijalanjäljen kannalta eräs keskeisimmistä tekijöistä. Työssä tunnistettiin keinoja, joilla Liigan hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää eri osa-alueilla.

Lue lisää liigan sivuilta

Tutustu Hepo-ojan diplomityöhön tästä

 

Inhimilliset tekijät kehityshankkeissa

Heli Pirhonen tutki diplomityössään kemian ja prosessiteollisuudessa käytettyjä inhimillisten tekijöiden arviointi- ja hallintakeinoja. Työn tulokset olivat perustana inhimillisten tekijöiden hallintapalvelun suunnittelulle ja pilotin toteuttamiselle toimeksiantajayrityksessä. Diplomityön tuloksia voidaan käyttää pohjana tuleville kehityshankkeille sekä laajemmalle inhimillisten tekijöiden arviointimenetelmien käyttöönotolle.

Tutustu Pirhosen diplomityöhön tästä

 

Tekstiilien kierrätyksen ympäristötehokkuus syynissä

Tekstiilien kiertotalous on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina. Mitja Hokkanen tutkii diplomityössään tekstiilien kierrätykseen kehitetyn teknologian hiilijalanjälkeä energian tarpeen, vedenkäytön, kemikaalien ja maankäytön näkökulmista. Työn tuloksien avulla on mahdollista arvioida pilottivaiheessa olevan teknologian ympäristötehokkuutta erilaisissa konteksteissa.

 

Ympäristöystävälliset valinnat ja niihin ohjaaminen

Tytti Pakarisen lopputyö keskittyi siihen, miten asiakkaita voi ohjata ympäristöystävällisempiin valintoihin, kyseessä oli tapaustutkimus Unicafe-ravintoloista.

Suomen pitkän lounasruokalaperinteen ansiosta merkittävä osa suomalaisista nauttii päivittäin valtion kokonaan tai osittain verovaroilla tukeman aterian lounasravintolassa. Gradussa tarkasteltiin tapoja, joilla yksi toimija, UniCafe ohjaa asiakkaitaan tekemään ympäristöllisesti kestävämpiä valintoja lounasravintoloissaan. Työssä myös arvioitiin lyhyesti eri asiakasohjaustapojen hyväksyttävyyttä sekä yleisellä tasolla että UniCafen asiakaskunnan keskuudessa.

Tutustu Pakarisen pro graduun tästä

 

Lihaluujauhokäsittelyn vaikutus raskasmetallien liukoisuuteen

Vili Saartaman gradu käsitteli lihateollisuuden sivutuotteena syntyvän lihaluujauhon käytöstä pilaantuneen ympäristön kunnostuksessa.

Työn kokeellinen osuus suoritettiin ensin laboratoriokokeina ja sitten suuremman mittakaavan lysimetrikokeilla Soilian koeasemalla. Kokeissa lihaluujauholla käsiteltyä raskasmetallisaastunutta maata sisältävien lysimetrien läpi soudatettiin vettä, josta analysoitiin liuenneet raskasmetallit. Saatuja metallipitoisuuksia verrattiin lihaluujauholla käsittelemättömän raskasmetallisaastuneen maan läpi suodatetun veden pitoisuuksiin.

Kokeiden perusteella selvisi, että biostimulaatiokäsittelyllä oli vaikutusta joidenkin metallien liukoisuuteen. Biostimulaation takia maan happipitoisuus laski ja redoxpotentiaali muuttui pelkistävään suuntaan. Tämän seurauksena etenkin nikkelin, raudan ja mangaanin pitoisuudet vedessä kasvoivat kontrolliin verrattuna.

Tutustu Saartaman pro graduun tästä

 

Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen keskiössä

Olga-Sofia Alitalon gradu käsitteli orgaanisten yhdisteiden hajoamista UV-käsittelyssä. Ympäristöön päätyvät orgaaniset yhdisteet ovat maailmanlaajuinen ongelma. Tällaisiin yhdisteisiin kuuluvat muun muassa lääkeaineet, kuluttajakemikaalit sekä muoviteollisuuden raaka-aineet.  Gradussa tutkittiin valittujen orgaanisten yhdisteiden esiintymistä Lahden Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon puhdistetussa jätevedessä, niiden vuodenaikaisvaihtelua, sekä kyseisellä puhdistamolla käytössä olevan UV-käsittelylaitoksen tehokkuutta näiden yhdisteiden hajottamisessa.  Tulosten mukaan UV-käsittely voisi olla potentiaalinen hajotusmenetelmä joillekin orgaanisille yhdisteille, kuten lääkeaineille.

Tutustu Alitalon pro graduun tästä

 

Haluaako sinun yrityksesi hyödyntää lopputyöntekijöitä?

Lahden seudun yrityksillä on edelleen hyvä mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden osaamista kiertotalouden ja ympäristöalan kysymyksissä. Lahdessa on kaksi maisteriohjelmaa, joissa opiskelijat perehtyvät laajasti kiertotalouden ja ympäristönmuutoksen kysymyksiin.

 • Helsingin yliopiston ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
 • LUT-yliopiston kiertotalouden maisteriohjelma

Näiden maisteriohjelmien vastuuhenkilöt ottavat mielellään vastaan ideoita ja ehdotuksia opiskelijoiden lopputöiden aiheiksi. Heidän kanssaan voi myös yhdessä ideoida ja miettiä sopivaa aihetta ja käsittelykulmaa.

Lopputöiden toimeksiannoiksi sopivat erinomaisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kartoitustehtävät. Lopputyö voi auttaa yritystä ratkaisemaan ongelman tai laatimaan uuden kehittämissuunnitelman. Lopputyö tehdään yrityksen todelliseen kehittämistarpeeseen, jolloin yritys saa konkreettisen hyödyn tuloksista, kenties uuden näkökulman asiaan ja pontta jatkokehittämiselle.

LUT-yliopiston kiertotalouden maisteriohjelman osaamista ovat mm. seuraavat teemat:

 • Hiilijalanjälkimittaukset sekä elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioinnit
 • Liiketoimintamallien muutokset kiertotalouden mukaisiksi => kestävyysaspektien mukaan tuominen ydinliiketoimintaan
 • Muuttuvien ympäristöregulaatioiden vaikutukset liiketoimintaan ja niiden avaamat uudet mahdollisuudet
 • Toimintaympäristöjen ymmärtämisen syventäminen laadullisen tutkimuksen keinoin

Helsingin yliopiston ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman osaamisalueita ovat esimerkiksi:

 • Kestävyyskysymykset yhdistettynä kuluttajakäyttäytymiseen
 • Ruokajärjestelmien kestävä uudistaminen
 • Ympäristöbiotekniikka ja sen sovellukset teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä
 • Kaupunkiekosysteemit ja niiden ekosysteemipalvelut
 • Vesialan laaja osaaminen, mm. mikrolevien hyötykäyttö ja vesialueiden kunnostuskysymykset
 • Metsiin liittyvä kestävyysproblematiikka

Mukaan lähtevältä yritykseltä vaadittava resursointi:

 • ­Yrityksen edustajien ja koulutusohjelmien vetäjien tapaaminen (kesä-alkusyksy)
 • 1-2 sessiota, missä mukana ovat myös lopputyötä tekevät opiskelijat (lukuvuosi 2020-2021)
 • Yrityksen tulee nimetä henkilö, joka pystyy olemaan opiskelijan apuna tietyissä taitekohdissa, varsinainen ohjaus tulee yliopistolta


Yhteydenotot:

Kaisa Vuorivirta
050 3160528
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi