Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, toteaa DI Ville Uusitalo väitöstutkimuksessaan

Lahdessakin  työskentelevän diplomi-insinööri Ville Uusitalon ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Potential for Greenhouse Gas Emission Reductions by Using Biomethane as a Road Transportation Fuel” (Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuudet biometaanin tieliikennekäytöllä) tarkastetaan 28.11.2014 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) salissa 1383.
Vastaväittäjä toimii tutkijatohtori Briana Niblick Stuttgartin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Risto Soukka LUT:sta.

Biokaasu voidaan jalostaa vastaamaan ominaisuuksiltaan maakaasua, jolloin sitä pystytään hyödyntämään kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa. Tuoreen väitöksen mukaan biokaasun käyttö liikennesektorilla fossiilisen bensiinin ja dieselin tilalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Ville Uusitalon väitös osoittaa, että jäteraaka-aineiden käyttö johtaa suurempiin vähennyksiin kasvihuonekaasupäästöissä kuin viljellyn biomassan käyttö. Biokaasuprosessin sivutuotteena syntyy mädätettä, jota voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia- ja mineraalilannoitteita. Biokaasua voidaan käyttää sellaisenaan mm. energian tuotantoon. Jalostettuna sen ominaisuudet vastaavat maakaasua, jolloin sitä voidaan käyttää erilaisissa maakaasulle suunnitelluissa ratkaisuissa, kuten kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa.

Uusitalon mukaan Suomessa olisi mahdollista tuottaa nykyistä enemmän biokaasua liikennekäyttöön. Tankkausasemaverkko tukee biokaasun liikennekäyttöä erityisesti eteläisessä Suomessa, jossa biometaanin jakelu voidaan suorittaa maakaasuverkkojen avulla. Keskeisiä biometaanin liikennekäytön yleistymistä hidastavia tekijöitä ovat mm. kilpailevat raaka-aineiden käsittelyteknologiat, biokaasun tuotannon kannattavuus seka kuluttajien halu investoida kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 593. ISBN 978-952-265-662-9 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-663-6.

Väittelijän yhteystiedot:

Ville Uusitalo, ville.uusitalo(at)lut.fi, puhelin:+358 40 586 4486.