Suomen Akatemia palkitsee Helsingin yliopistossa Lahden Yliopistokampuksella akatemiatutkijana työskentelevän Riikka Puhakan poikkeuksellisesta tieteellisestä rohkeudesta ja luovuudesta sekä toiminnasta tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.

Luonnon vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja terveyteen tutkiva Riikka Puhakka ja Aalto-yliopiston energiatekniikan professori Ville Vuorinen saavat vuoden 2022 akatemiapalkinnot. Kyseessä on merkittävä tunnustus, jonka Suomen Akatemia voi myöntää tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa toimiva Puhakka johtaa parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteistä NATUREWELL-hanketta (2019–2024), jossa tutkitaan suomalaisnuorten ulkoiluharrastusten vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Suomen Akatemia katsoo palkittujen osoittaneen kykynsä laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen tekemiseen. Puhakan ja Vuorisen tutkimusaiheet sekä tutkimustulokset ovat myös saaneet laajasti kansainvälistä mediahuomiota muun muassa The Guardianissa, BBC:llä ja CNN:llä.

Puhakka on Lahden tiedeyhteisössä näkyvä hahmo, jonka tutkimuksilla on ollut myös alueellista vaikuttavuutta yhteistyökumppanien, aktiivisen viestinnän ja alueella tehdyn kenttätyön kautta.

Vuonna 2018 Helsingin yliopisto myönsi Puhakalle ympäristötieteiden dosentin arvon.

Tiedotteessaan Suomen Akatemia kuvaa Puhakan tarkastelleen poikkeuksellisen laaja-alaisesti ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta, erityisesti luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulmasta. Puhakalle luetaan lisäksi ansioiksi sekä monipuolinen tutkimusyhteistyö että elinympäristön ja ihmisen terveyden välisen yhteyden tuominen esiin.

”Eri tieteenalojen lähestymistapojen ja menetelmien yhdistäminen uutta luovalla tavalla on mielestäni tieteellistä rohkeutta. Epävarmuustekijöistä huolimatta lopputuloksena voi syntyä merkittäviä tutkimustuloksia, joita ei olisi mahdollista saavuttaa vain yhteen tieteenalaan tukeutuen. Itseäni motivoivat erityisesti laadulliset tutkimusmenetelmät ja -aineistot, joissa kuullaan nuorten omaa ääntä siitä, mitä luonto heille merkitsee ja miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa”, Puhakka kertoo tiedotteessa.

Puhakan mukaan lapsuutta ja nuoruutta voidaan pitää erityisen tärkeinä ikävaiheina luonnossa liikkumisen ja luontoyhteyden muodostumisen kannalta. Lasten ja nuorten yhteys luontoon sekä vastuullinen suhtautuminen ympäristöön ovat keskeisessä asemassa maapallon kestävyyskriisinkin kannalta.

Puhakan tutkimustuloksiin sisältyy positiivinen signaali: puhe nuorten luonnosta vieraantumisesta koskee vain pientä osaa, valtaosalle nuoria luonto on kiinteä osa arkea. Puhakka kuitenkin katsoo, että luontoa voitaisiin hyödyntää vielä paljon laajemminkin nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Olisi myös tärkeää pohtia sitä, kuinka erilaisia perheitä voidaan kannustaa liikkumaan luonnossa. Tiedon tutkimustuloksista tulisi liikkua päättäjien, tiedeyhteisön, eri ammattikuntien ja kansalaisten välillä.

Katso esittelyvideo

”Akatemiapalkinto 2022: luonnon vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja terveyteen tutkiva Riikka Puhakka” Suomen Akatemian YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=BUcnEOas6wY