DI Sanna Mäntynen väittelee 29.6.2018 kello 12.15 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään Niemen kampuksella, Aalto-auditoriossa Niemenkatu 73.

Vastaväittäjänä on professori Jussi Kukkonen, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena on professori Martin Romantschuk.

Väitöksen aihe on "Anaerobic Microbial Dechlorination of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Contaminated Kymijoki River Sediments" eli suomeksi Polykloorattujen dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien anaerobinen mikrobiologinen kloorinpoisto Kymijoen sedimenteissä.

Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/F) ovat erittäin myrkyllisiä, sedimentteihin ja maaperään kertyviä yhdisteitä. PCDD/F-yhdisteet ovat merkittävä ympäristö- ja terveysriski, koska ne ovat pysyviä ympäristössä ja voivat kertyä eliöihin. PCDD/F-yhdisteiden on mahdollista hajota mikrobiologisella kloorinpoistolla anaerobisissa olosuhteissa hitaassa reaktiossa, jossa muodostuu klooria vähemmän sisältäviä yhdisteitä.

Väitöstutkimuksessa keskityttiin no. Kymijoen sedimenttien sisältämiin PCDD/F-yhdisteisiin.  Kymijoki on suurin yksittäinen PCDD/F-yhdisteiden päästölähde Itämereen ja sen tutkiminen tässä yhteydessä on siksi erittäin tärkeää.

Väitöksessä tutkittiin sedimentteihin kertyneiden PCDD/F-yhdisteiden mahdollista hajoamista anaerobisella mikrobiologisella kloorinpoistoreaktiolla. Näiden tulosten perusteella tutkimuksessa ei havaittu sedimentteihin kertyneiden PCDD/F-yhdisteiden mikrobiologista hajoamista kloorinpoistoreaktiolla Kymijoen sedimenteissä. Pitoisuuksien voidaan olettaa säilyvän ennallaan sedimenteissä useiden vuosikymmenten ajan sekä mahdollisesti vähitellen kulkeutuvan sedimentin mukana Itämereen.

 

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:sanna.mantynen@helsinki.fi