Tampereen yliopistolla tutkittiin päijäthämäläisten gluteeniherkkyyttä.

Tampereen yliopistossa 14.3.2014 tarkastetussa Anitta Ruuskasen väitöskirjassa käytettiin Ikihyvä Päijät-Häme tutkimuksen seurantatutkimuksen aineistoja lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin keliakian seulonnassa käytettävien vasta-aineiden yleisyyttä ja merkitystä ikääntyvillä.

Gluteeniherkkyys ikääntyvässä väestössä

Tutkimuksessa selvitettiin gluteeniherkkyyden merkitystä ikääntyvässä väestössä. Tutkimusaineistona oli Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimukseen osallistuneet 2815 52-76-vuotiasta henkilöä, joista määritettiin gliadiini- ja transglutaminaasivasta-aineet. Näitä vasta-aineita käytetään keliakian seulonnassa. Gliadiinia, vehnän gluteenin osaa vastaan kohdistuvia vasta-aineita löydetään usein keliakiaa sairastavien lisäksi myös terveiltä henkilöiltä; on kuitenkin ajateltu, että ne voisivat olla ensimmäinen merkki alkavasta keliakiasta. Niiden on lisäksi todettu liittyvän muihin autoimmuunisairauksiin ja myös neurologisiin sairauksiin, erityisesti ataksiaoireisiin ja ääreishermoston rappeumaan.

Gliadiinivasta-aineita löytyi 14%:lta tutkituista, näistä kymmenellä prosentilla oli todettu keliakia. Gliadiinivasta-ainepositiivisilla oli sairauskertomustietojen perusteella enemmän nivelreumaa ja depressiota kuin vasta-ainenegatiivisilla henkilöillä.

Gliadiinivasta-aineet olivat tässä ikääntyvässä väestössä usein pysyviä. Toistuvasti gliadiinivasta-ainepositiiviset keliakialle perinnöllisesti alttiit henkilöt ja heille valitut toistuvasti vasta-ainenegatiiviset verrokkihenkilöt pyydettiin perusteelliseen lääkärintarkastukseen, lisäksi gliadiinivasta-ainepositiivisille tehtiin gastroskopia ja otettiin ohutsuolinäytteet alkavan keliakian etsimiseksi. Yhdeltä 49:stä toistuvasti gliadiinivasta-ainepositiivisesta löytyi keliakia, kuitenkin yli puolella tutkituista löytyi suolesta lieviä tulehdusmuutoksia, lisäksi gliadiinivasta-ainepositiivisilla oli enemmän vatsaoireita kuin verrokeilla. Psyykkisen hyvinvoinnin, neurologisen tai muun sairastavuuden osalta ei eroa ryhmien välillä ollut.

Väestötasolla gliadiinivasta-ainepositiivisuus on yleistä, mutta harvoin merkityksellistä, eikä yhteyttä neurologisiin sairauksiin tässä tutkimuksessa todettu.

Lue lisää Tampereen yliopiston tiedotteesta http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/arkisto/tiedote.html?id=92854

josta löytyy myös linkki väitöskirjaan The Clinical Relevance of Anti-Gliadin Antibodies in the Ageing Population (Gliadiinivasta-aineiden kliininen merkitys ikääntyvässä väestössä).

Ikihyvä Päijät-Häme

Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa on kymmenen vuoden ajan edistetty ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkijoiden ja paikallisten toimijoiden monitieteisenä ja moniammatillisena yhteistyönä.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Ikihyvä Päijät-Häme -projektin yhteyshenkilöt:

  • kehittämispäällikkö Raisa Valve, raisa.valve(at)helsinki.fi, p. 050 595 8950
  • vanhempi tutkija Ilkka Haapola, ilkka.haapola(at)helsinki.fi, p. 050 588 0714
  • suunnittelija Pasi Töyli, pasi.toyli(at)helsinki.fi, p. 050 588 0743