(På svenska nedan, Click here for English version)

Helsingin yliopiston Lahden rahaston tarkoituksena on tukea Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa innovatiivista ja käytäntölähtöistä tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin.

Helsingin yliopiston Lahden rahastosta jaetaan vuonna 2021 HY:n perustutkinto-opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja tutkijoille yhteensä enintään kolme kappaletta 2000 euron ja kaksi kappaletta 4000 euron apurahaa. Apurahat jaetaan Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin, opintojen lopputöihin ja tutkimukseen. Erityisinä painotusalueina ovat Lahden kaupungin European Green Capital 2021 –hankkeeseen liittyvät teemat: hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous, vesi ja luonto. Lisätietoa: http://greenlahti.fi

Hakuaika on 12.1.-4.2.2021. Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisessä hakujärjestelmässä, jossa lomake on nähtävissä 1.1.2021 alkaen. Hakijoille suositellaan vähintään yhden suosituksen liittämistä hakemukseen. Suosituksista on hyvä ilmetä yhteys rahaston käyttötarkoitukseen.  Suositusten jättöaika on 12.1.–12.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Apurahahakemukset ja liitteet toimitetaan hoitokunnille ja arvioijille vain sähköisessä muodossa. Päätöksistä ja maksatuksesta tiedotetaan hakijoille sitä mukaa, kun päätökset valmistuvat, kuitenkin viimeistään 9.4.2021.  

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Katso lisätiedot ja hakuohjeet-ja kriteerit www.helsinki.fi/rahastot.

Lisätiedot

Professori Heikki Setälä, Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja
heikki.setala@helsinki.fi
p. 0505408094

Ansökningsperiod för Helsingfors univeristets Lahtisfond börjar den 12 januari

Syftet med Helsingfors universitets Lahtisfond är att stödja innovativ och praktiskt orienterad forskning, vuxenutbildning och utvecklingsverksamhet som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. Stödet utdelas i form av stipendier och finansieringsandelar.

Från Helsingfors universitets Lahtisfond utdelas år 2021 sammanlagt högst tre stipendier på 2 000 euro och två stipendier på 4 000 euro till grundexamensstuderande, doktorander och forskare. Stipendierna utdelas för studier, slutarbeten och forskning som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. Teman som är kopplade till Lahtis stads projekt European Green Capital 2021 prioriteras: koldioxidneutralt liv, delaktighet, cirkulär ekonomi, vatten och naturen. Läs mer: http://greenlahti.fi/

Ansökningstiden är 12.1–4.2.2021. Alla ansökningar och rekommendationer lämnas in i det elektroniska ansökningssystemet, där blanketten finns till påseende från och med den 1 januari 2021. De sökande rekommenderas bifoga minst en rekommendation till ansökan. Det är till fördel om ett samband till fondens syfte framkommer ur rekommendationerna. Rekommendationer kan lämnas in från och med den 12 januari 2021, och ska vara inlämnade senast den 12 februari 2021 kl. 15.00.

Stipendieansökningar och bilagor skickas till förvaltningsnämnder och bedömare endast i elektronisk form. De sökande informeras om resultaten och utbetalningen vartefter att resultaten blir klara, men senast den 9 april 2021. 

I bedömningen av stipendieansökningarna används Helsingfors universitets fonders enhetliga bedömningskriterier. Läs mer och bekanta dig med anvisningarna och kriterierna för ansökan på https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/stipendier.

Ytterligare information

Professor Heikki Setälä, ordförande för Lahtisfondens förvaltningsnämnd
heikki.setala@helsinki.fi
tfn 050 540 8094