Päijät-Hämeessä ollaan käynnistämässä mittavaa uutta hanketta, jonka tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen.

BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous on laaja yhteishanke biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen edistämiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Muoviyhdistys ry.

Hankkeessa on neljä sisältökokonaisuutta:

  • Biojätekeräyksen tehostaminen
  • Orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena
  • Biopohjaisten muovien mahdollisuudet
  • Alueella tuotetun hiilidioksidin (CO2) hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) käytön edistäminen

Sisältökokonaisuuksien pohjalta laaditaan liiketoimintatarkasteluja ja edistetään Päijät-Hämeen profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana.

Yksi hankkeen tutkijoista on ympäristöbiotekniikan yliopistonlehtori Merja Kontro Helsingin yliopistosta. Kontron saralla ovat kiertotalouspohjaiset liete- ja biomuoviratkaisut, joista tuotettavan tiedon pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen.

Hankkeen muissa osissa edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia, kokeillaan uusia biojätteenkeräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Tuloksina saadaan kokemuksia bio-kiertotalouden käytännön toteutuksista ja vahvistetaan Päijät-Hämeen pk-yritysten osaamista. Samalla myös uudelle, biokierotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle avautuu entistä parempia mahdollisuuksia.

Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 12.8. esittää Uudenmaan liitolle BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varauksesta.