Helsingin yliopiston Lahden rahaston tarkoituksena on tukea Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa innovatiivista ja käytäntölähtöistä tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin.

Helsingin yliopiston Lahden rahastosta jaetaan vuonna 2023 HY:n perustutkinto-opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja tutkijoille 2000 euron ja 4000 euron apurahoja. Apurahat jaetaan Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin, opintojen lopputöihin ja tutkimukseen rahaston hoitokunnan harkinnan mukaisesti.

Hakuaika on 16.1.-8.2.2023. Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisessä hakujärjestelmässä, jossa lomake on nähtävissä 1.1.2023 alkaen. Hakijoille suositellaan vähintään yhden suosituksen liittämistä hakemukseen. Suosituksista on hyvä ilmetä yhteys rahaston käyttötarkoitukseen. Suositusten jättöaika on 16.1.–15.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Apurahahakemukset ja liitteet toimitetaan hoitokunnille ja arvioijille vain sähköisessä muodossa. Päätöksistä ja maksatuksesta tiedotetaan hakijoille sitä mukaa, kun päätökset valmistuvat, kuitenkin viimeistään 10.4.2023.  

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Katso lisätiedot ja hakuohjeet-ja kriteerit www.helsinki.fi/rahastot.

Lisätiedot

Professori Heikki Setälä, Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja

heikki.setala@helsinki.fi

p. 0505408094

Ansökningstiden för Helsingfors universitets Lahtisfond stipendier börjar 16.1.

Syftet med Helsingfors universitets Lahtisfond är att stödja innovativ och praktiskt orienterad forskning, vuxenutbildning och utvecklingsverksamhet som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. Stödet utdelas i form av stipendier och finansieringsandelar.

Från Helsingfors universitets Lahtisfond utdelas år 2023 stipendier på 2 000 euro och på 4 000 euro till grundexamensstuderande, doktorander och forskare. Stipendierna utdelas för studier, slutarbeten och forskning som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. Stipendierna beviljas efter beslut av Lahtisfondens förvaltningsnämnd.

Ansökningstiden är 16.1–8.2.2023. Alla ansökningar och rekommendationer lämnas in i det elektroniska ansökningssystemet, där blanketten finns till påseende från och med den 1 januari 2023. De sökande rekommenderas bifoga minst en rekommendation till ansökan. Det är till fördel om ett samband till fondens syfte framkommer ur rekommendationerna. Rekommendationer kan lämnas in från och med den 16 januari 2023, och ska vara inlämnade senast den 15 februari 2022 kl. 15.00.

Stipendieansökningar och bilagor skickas till förvaltningsnämnder och bedömare endast i elektronisk form. De sökande informeras om resultaten och utbetalningen vartefter att resultaten blir klara, men senast den 10 april 2023. 

I bedömningen av stipendieansökningarna används Helsingfors universitets fonders enhetliga bedömningskriterier. Läs mer och bekanta dig med anvisningarna och kriterierna för ansökan på https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/stipendier.

Ytterligare information

Professor Heikki Setälä, ordförande för Lahtisfondens förvaltningsnämnd

heikki.setala@helsinki.fi

tfn 050 540 8094