Rahastosta jaettiin yhteensä 10 kappaletta 2000 euron stipendejä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja tutkijoille. Apurahat on tarkoitettu Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen.

Apurahat kaupunkiseudun kehityksen tukena

”Hakijajoukko oli heti ensimmäisellä kertaa monenkirjava ja sopivasti poikkitieteellinen. Haku oli tavoittanut kohderyhmän hyvin”,  toteaa Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja professori Heikki Setälä.  ”Keskustelujen jälkeen hoitokunnan oli aika helppo löytää yksimielinen näkemys apurahojen saajista. Hakijoiden esittämien tutkimusaiheiden monipuolisuus ja monitieteisyys ympäristötieteistä sosiologiaan, farmakologiaan ja geologiaan olivat positiivinen yllätys” kertoo rahaston hoitokunnassa Lahden kaupunkia edustava yhteysjohtaja Mari Kuparinen.

”Kaupungin kannalta on tärkeää, että rahaston kautta voidaan tukea akateemisia opintoja ja tutkimustoimintaa, jotka kohdistuvat Lahden seudun kannalta tärkeisiin aihealueisiin” Kuparinen määrittelee rahaston merkitystä. Alueellisuutta peräänkuuluttaa myös professori Setälä.  ”Apurahojen avulla voidaan saada käyntiin esim. sellaisia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä alueella toimivien yritysten ja kuntien kanssa. Olisi hyvä mikäli tietoisuus apurahamahdollisuudesta leviäisi ja ensi vuonna yhteistyötahot osaisivat ohjata tähän mahdollisuuteen. ”

 

Apua haitallisten aineiden tunnistamiseen ympäristöstä

Yksi onnekkaista apurahan saajista oli väitöskirjaansa tekevä Mari Dahl. Hän on jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella Lahdessa.  Hänen väitöskirjansa aihe on ” Haitta-aineiden tunnistaminen sekapilaantuneista sedimenteistä ja maa-aineksista vaikutusperustaisen analyysin avulla”.  Ympäristö on ihmistoiminnan seurauksena kemikalisoitunut merkittävästi. Kaikkien kemikaalien yksittäinen tarkkailu on mahdotonta, mistä syystä tarvitaan työkaluja haitta-aineiden tunnistamiseen monimutkaisista kemikaaliseoksista.

”Pyrin tuottamaan uutta tietoa pilaantuneiden alueiden sisältämistä kemikaaleista ja niiden keskeisimmistä ympäristövaikutuksista yhdistämällä ekotoksikologisia ja kemiallisia analyysimenetelmiä. Kaikki tutkimuskohteeni ovat saastuneet erilaisilla kemikaaliseoksilla ja keskeisimpien haitta-aineiden tunnistaminen auttaa toimijoita kehittämään toimintaansa.” Mari kuvailee työtään.  Aihe on relevantti esim. alueellisten ympäristötoimijoiden näkökulmasta ja tutkitun tiedon tarve on suuri.  Apurahansa Mari käyttää laboratoriotarvikkeiden hankintaan sillä analyysien teko on ratkaisevassa asemassa hänen työssään.

 

Helsingin yliopiston rahastot

Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 200 rahastoa, jotka ovat yliopiston ystävien, alumnien ja muiden tukijoiden perustamia. Jokaisella tieteenalalla on omat rahastonsa, joista rahoitetaan tieteenalakohtaisia tutkimusprojekteja sekä tieteenalan tutkijoita ja opiskelijoita. Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi yliopistolla on myös muita itsenäisiä rahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta. HY:n Lahden rahaston varat ovat muodostuneet HY:n Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlarahastoon tehdyistä lahjoituksista ja varoista, jotka ovat muodostuneet toteutettaessa HY:n Lahden toimintaa eri rahastojen kautta.

 

 

Lisätiedot:

Helsingin yliopiston Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Heikki Setälä

p. 0503160554, heikki.setala@helsinki.fi