Helsingin yliopiston rehtorin asettama työryhmä on ehdottanut, että yliopiston toiminnot Lahdessa kootaan yhteisen "University of Helsinki Lahti School of Urban Sustainability" -teeman alle.

 

Helsingin yliopiston rehtorin ja Lahdessa toimivien yliopiston yksiköitten tavoiteneuvotteluissa sovittiin, että ehdotuksen toteuttaminen ja Lahden toimintojen tukipalvelujen organisointi valmistellaan 31.8.2013 mennessä. Tavoitteena on luoda monitieteinen tutkimusverkosto, jolla on yhtenäinen tutkimusprofiili ja jonka ominaispiirteitä ovat monitieteisyys, käyttäjä- ja kansalaislähtöisyys, soveltavuus ja ratkaisuhakuisuus.

Ehdotuksen mukaan Lahti School profiloituu kestävän kehityksen näkökulmasta kaupunkiympäristön luonnontieteellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen kysymysten ratkaisuhakuiseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Lahti School tuottaa uusia avauksia, toimintamalleja ja lisäarvoa yliopiston yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Organisoinnissa keskitytään Lahdessa jo oleviin vahvuusalueisiin mutta samalla joustavaan temaattiseen kokonaisuuteen. Sekä yliopiston että Lahden kaupungin nykyiset strategiat korostavat osaamisen kasautumista ja panostuksia valituille tutkimusaloille. Paras tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus saavutetaan vain riittävän kokoisessa tutkimusympäristössä, jossa on samalla tutkimuksen edellyttämä kriittinen kokoonpano.

Samalla ehdotetaan, että kaikki sen toiminta ja henkilöstö Lahdessa keskitetään lähivuosina yliopiston osaomistamaan kiinteistöön Niemenkatu 73:een. Tavoitteena on maksimoida tilojen yhteiskäyttö ja saavuttaa tehokkuutta. Helsingin yliopisto haluaa panostaa Niemen kampuksen kehittämiseen kokoamalla omat joukkonsa yhteen sekä tiivistämällä yhteyttä muihin yliopistoihin, Lahden ammattikorkeakouluun ja muihin kampustoimijoihin.

Helsingin yliopistolla on ollut toimintaa Lahdessa jo 35 vuotta. Vähitellen toiminnot ovat organisoituneet osaksi yliopiston rakenteita hyvin eri tavoin. Ainelaitoksella tehtävän tutkimuksen ja perusopetuksen, täydennyskoulutuksen sekä avoimen yliopisto-opetuksen erilaiset tavoitteet ja toimintamallit ovat puoltaneet tätä eriytymistä. Toisaalta kehitys on merkinnyt sitä, että HY on Lahdessa sekä toiminnallisesti ja rakenteellisesti että sisällöllisesti ja sijainniltaan hieman hajanainen.

Nykyisin Lahdessa työskentelee yli 130 Helsingin yliopiston henkilöstöön kuuluvaa henkilöä useassa eri yksikössä ja kolmessa kiinteistössä (Aikuiskoulutuskeskus, Tietoportti ja Niemen ympäristökampus). Helsingin yliopisto koordinoi Lahden yliopistokeskusta, johon kuuluvat myös Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). HY:n Lahti Schoolin toiminta-ajatus tukee vahvasti yliopistojen yhteisen Lahden kampuksen rakentumista.

Lisätiedot

Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 09 191 22324 gsm 050 526 2396