Luode-hankkeessa kerätyistä tutkimusaineistoista on valmistunut hankkeen aikana kaksi pro gradu -työtä sosiaalipsykologian tieteenalalla Helsingin yliopistossa.

teksti: Eemeli Hakoköngäs ja Anja Kuhalampi

Ulla Tähtisen tutkielma ”Elämä iskee nyrkillä silmään” – Nuorten sosiaaliset representaatiot tulevaisuudesta” (2019) hyödynsi hankkeen luontoretkillä vuonna 2018 kerättyjä haastatteluja. Työ käsitteli nuorten ajatuksia tulevaisuudesta ja työelämästä ja se sai Helsingin yliopiston Lahden rahaston apurahan vuonna 2019.

Katariina Mankisen tutkielma ”Social representations of happiness in nature among Finnish youth” (2020) pureutui ajankohtaiseen kysymykseen luonnon hyvinvointivaikutuksista, ja siitä kokevatko nuoret luontoympäristön voimavarana. Tutkimusaineistona jälkimmäisessä työssä toimi Lahden peruskouluilta keväällä 2019 kerätty laaja kirjoitusaineisto.

Hankkeen tavoitteiden mukaan pro gradut tuottivat tietoa nuorten ajattelusta ja kokemuksista. Molemmat työ julkaistaan avoimesta Helsingin yliopiston Helda-tietokannassa, mikä osaltaan edistää hankkeen tulosten säilyvyyttä ja leviämistä yhteiskuntaan.

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke jatkuu helmikuun loppuun 2021 asti. Hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Kokemuksista tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja tulevaisuuden kuvista sekä arvioidaan pilottitoiminnan vaikutusta nuorten hyvinvointiin, elämänhallintaan, työ- ja opiskelumotivaatioon ja ammatinvalintasuunnitelmiin.