Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntämiselle. Digitaalisuus voi liittyä sisäisten prosessien automatisointiin tai tuotekehitykseen uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden muodossa. Toisaalta digitaalisuus voi liittyä toimitusketjuun tai asiakasrajapintaan, kuten myyntiin ja markkinointiin. Yhteistä kaikelle digitaalisuudelle on, että ne tulevat olemaan aiempaa enemmän strategisen tason asioita ja niitä tulee myös pystyä mittaamaan ja johtamaan.

 

 

Digitaalisen transformaation johtaminen -hankkeen tarkoituksena on auttaa päijäthämäläisiä pk-yrityksiä ymmärtämään, että digitaalista transformaatiota tulee toteuttaa strategisista lähtökohdista. Hankkeen lisäarvona ja samalla uutuusarvona syntyy työvälineet tämän lähestymiskulman muutokseen. Työvälineitä hyödyntämällä yritykset osaavat aiempaa paremmin kytkeä digitaaliset ratkaisunsa osaksi liiketoimintastrategiaansa, pitkän tähtäimen tavoitteita ja strategisia mittareita. Hankkeen toiminta ja siinä tehtävät toimenpiteet tähtäävät voimakkaasti Päijät-Hämeen alueen yritysten ja organisaatioiden strategisen tason digitaalisen toiminnan tehostamiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy siis menetelmiä, työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla yritykset pystyvät kytkemään digitaalisuuden osaksi yrityksen strategiaa ja strategisia tavoitteita. Kokonaisuudessaan kehitettävät menetelmät tarjoavat ohjeet digitaalisuuteen liittyvien kriittisten menestystekijöiden ja mittareiden rakentamiseen sekä niiden kytkemiseen osaksi yritysten strategista johtamista. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta pystytään tukemaan yrityksiä ottamaan digitaalisuus osaksi strategiaa ja päivittäistä tekemistä. Tämän pohjalta digitaalisen liiketoiminnan ohjattavuus ja ennakoitavuus paranee ja siten digitaalisuudesta tulee aidosti lisäarvoa tuottava tekijä sekä yrityksille että niiden asiakkaille sekä asiakkaan asiakkaille. Onnistuneella digitalisten strategioiden johtamisella voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa alueen yrityksille ja siten muodostaa arvoa kokonaisille digitaalisille palveluverkostoille.

LUT-yliopiston roolina hankkeessa on kehittää malleja ja toimintaperiaatteita, joiden avulla yritykset saavat konkretisoitua digitaalisuuden osaksi strategiaa ja jokapäiväistä innovaatiotoimintaa. Mallit ja työkalut voivat olla erityyppisiä johtamisen työkaluja kuten scorecardeja investointipäätösten tueksi tai strategiakarttoja, joiden perusteella yritykset pystyvät löytämään oikeat digiohjauksen elementit. Hankkeen toisena toteuttajana toimii LAB-ammattikorkeakoulu, joka tukee mallien ja toimintaperiaatteiden rakentamista tarjoten osaamista digitaalisista teknologioista sekä edistäen opiskelija-yritys-yhteistyötä digitaalisen transformaation johtamisen saralla.

 

Lisätietoja:

Minna Saunila, minna.saunila@lut.fi