Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Viime vuosina yritykset lähes kaikilla toimialoilla ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia digitaalisia teknologioita. Muutoksien kohteena eivät ole vain yrityksien sisäisten prosessien automatisointi ja optimointi, vaan tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit voivat kokea muutoksia. Digitalisaatio vaikuttaakin yritysten toimintaan kokonaisvaltaisesti aina ydinliiketoimintojen muutoksesta tuotteisiin ja prosesseihin saakka. #DigiLAHTI -hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä tässä sekä tuottaa työvälineitä, tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen.

Hankkeen aluksi selvitettiin millaisia digitaalisia työvälineitä pienyritykset Päijät-Hämeen alueella hyödyntävät sekä mitä vaikutuksia niiden hyödyntämisellä on. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena päijäthämäläisiin pienyrityksiin ja tuloksia esiteltiin Lahden Tiedepäivässä marraskuussa. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että päijäthämäläiset pienyritykset hyödyntävät laajasti erilaisia digitaalisia työvälineitä. Digitaalisista työvälineistä yritykset käyttivät aktiivisimmin verkkosivuja, pilvipalveluita, sähköistä laskutusta ja digitaalista markkinointia. Vähiten yritykset käyttivät verkkokauppaa, asiakkuudenhallintajärjestelmiä sekä toiminnanohjausjärjestelmiä.  Yrityksien tärkeimpiä tarpeita, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää, olivat uusien asiakkaiden saavuttaminen, yrityskuvan parantaminen, tuote- ja palveluvalikoiman parantaminen, resurssien käytön tehostaminen sekä yhteistyön parantaminen kumppaneiden kanssa. Lisäksi kartoitus osoitti, että eri suorituskykytekijät, kuten kannattavuuden parantaminen, operatiivisen toiminnan edistäminen, asiakastyytyväisuuden lisääntyminen, ja myyntitavoitteiden saavuttaminen, vaativat erityyppisten digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa.

LUT yliopiston seuraavana tavoitteena on kehittää yhteistyössä yritysten kanssa työvälineitä, joiden avulla pk-yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitalisaation tuomalle kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle löydetään ja voidaan hyödyntää konkreettisina kehittämiskohteina niin organisaation sisällä kuin asiakasrajapinnoissa. Hankkeen muina toteuttajina toimivat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden Ammattikorkeakoulu LAMK.

Lisätietoja:

Minna Saunila, minna.saunila@lut.fi