LUODE-hanke

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

 • Vastaa päätoteuttajana hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista, edistää osatoteuttajien välistä yhteistyötä ja hankeen kokonaistavoitteiden saavuttamista, osallistuu tutkimukseen,  verkostojen rakentamiseen, sidosryhmätyöhön ja on yhteyslinkki rahoittajan suuntaan.
 • Vastaa työelämään tutustumismateriaalien (TET, TTO) suunnittelun koordinoinnista ja yhteistyöstä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian tieteenala

 • Vastaa hankkeen pilottien arviointitutkimusosiosta, joka tuottaa tietoa nuorten arjesta ja kokemusmaailmasta ja joka on lähtökohdiltaan käytäntölähtöistä, kehittävää toimintatutkimusta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti

 • Vastaa osatoteuttajana yrittäjyyskasvatuksen pedagogisesta osaamisesta ja sen yhdistämisestä läpileikkaavana teemana luonto, liikunta, taide ja mediakasvatuksen menetelmiin sekä osallistuun yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Vastaa yrittäjyyskasvatuksen uudenlaisen pedagogisen toimintamallin luomisesta ja sen on soveltamisesta erilaisissa työelämään tutustumisen konteksteissa kuten yläkoulujen ja lukioiden TET-harjoitteluissa ja ammatillisen koulutuksen TTO-työssäoppimisessa, nuorisopalveluiden työpajoissa ja työkokeiluissa.
 • Vastaa yrittäjyyskasvatuksen osalta pilottien vaikuttavuuden arvioinnista.

Outward Bound Finland ry

 • Vastaa osatoteuttajana elämys- ja seikkalupedagogisesta osaamisesta ja nuorten tuomisesta luonnon pariin sekä luonnon käyttämisestä oppimisympäristönä, jossa opitaan haasteiden, kokemusten ja elämysten kautta omia vahvuuksia ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja.
 • Vastaa elämys- ja seikkailupedagogisten koulutusten järjestämisestä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.
 • Vastaa seikkailu- ja elämyspedagogiikan osaamisen soveltamisesta yläkoulujen ja lukioiden TET-harjoittelun sekä oppilaitosten TTO-harjoittelun matreliaalipaketteihin yhdessä muiden osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suomen Latu ry

 • Vastaa osatoteuttajana nuorten mahdollisuudesta osallistua ohjausvalmiuksia kehittäviin luontoliikuntapilotteihin ja vapaaehtoistyöhön.
 • Vastaa nuorten mahdollisuudesta kokeilla erilaisiin ulko- ja talvilajeihin sekä taidetta ja luontoliikuntaa yhdistäviin toiminallisiin ympäristö- ja yhteisötaideprojekteihin yhdessä taideyliopiston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Vastaa osaltaan luontoliikuntapainotteisen sisällön tuomisesta TET- ja TTO-materiaalipakettien suunnitteluun ja sitoutuu ottamaan harjottelijoita toimistolle testaamaan luontopainotteisia harjoittelun sisältöjä ja käytäntöjä.

Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

 • Vastaa osatoteuttajana monialaisten oppimistilanteiden ja -ympäristöjen tuomisesta  ja kehittämisestä ammattiin opiskeleville nuorille heidän osallisuuden, vastuunkannon ja itseohjautuvuuden lisäämiseksi.
 • Vastaa koulutuksista nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutukset edistävät ammattilaisten valmiuksia tukea nuorten opiskeluun ja elämänhallintaan liittyviä taitoja.
 • Vastaa yhdessä muiden osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa luonto- ja liikuntaosaamisen soveltamisesta ja yrittäjyysajattelun tuomisesta yläluokkalaisten sekä ammattikoululaisten TET- ja TTO-jaksoilla tapahtuvaan oppimiseen.

Taideyliopisto

 • Vastaa osatoteuttajana taide- ja mediaosaamisen monipuolisesta tarjonnasta, joilla tuetaan erityisesti nuorten minäpystyvyyden kokemuksia ja yhteistyötaitojen kehittymistä.
 • Vastaa osallistavan dokumentoinnin koulutuksen järjestämisestä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka saavat uudenlaisia nonformaalin oppimisen menetelmiä omaan ohjaustyöhönsä
 • Vastaa taide- ja kulttuuripainotteisen yläkoulun ja lukion TET ja oppilaitosten TTO-harjoittelujen sisältöjen suunnittelusta  yhteistyössä muiden toteuttajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram