Lahden Yliopistokampuksen gradukiihdyttämö

GRADUKIIHDYTTÄMÖN TOIMINTAMALLI – SUJUVASTI OSAAJAKSI ALUEELLE

Lahden seudulla on nyt ja tulevaisuudessa tarve osaavasta työvoimasta, myös korkeasti koulutettujen osalta. Kasvualoilla erityisesti uudistava ja uudistuva työvoima on ratkaisevassa asemassa. Lahden tulee saada muuttajia ulkopuolelta ja siksi yliopisto-opiskelijoiden sitouttaminen alueelle jo opintojen loppuvaiheessa on erityisen tärkeää.

Gradukiihdyttämöhanke toteutetttin vuosina 2019-2021 Hämeen ELY-keskuksen rahoittamana ESR-hankkeena. Hankkeessa luotiin Gradukiihdyttämö-toimintamalli, jolla kiinnitetään opiskelijoita tekemään opinnäytteensä Lahden seudun yrityksiin. Syntyy lopputöitä, joista yritykset hyötyvät ja joiden aiheista on sovittu yhdessä yritysten kanssa. Opinnäytetöiden yritysyhteistyökenttä on vielä tällä hetkellä kovin kirjava ja osittain alkutekijöissään. Alueellinen malli on tarpeellinen lisä, ja antaa pontta ja pohjaa yhteistyölle.

Hanke tavoitti yli 300 maisterivaiheen opiskelijaa sekä kymmeniä alueen yrityksiä. Hanketta edistettiin laajassa vuorovaikutuksessa alueen verkostojen kanssa (alueellinen elinkeinoyhtiö, yrittäjäjärjestöt, koulutustoimijat).

Mallissa on kuvattu viiden askeleen avulla vaadittavat toimet ja niihin liittyvät työkalut.  Mallin mukainen työ jatkuu osana Lahden Yliopistokampuksen perustoimintaa.

GRADUKIIHDYTTÄMÖMALLIIN tästä

Viisi askelta ja työkalut lyhyesti esiteltynä:

Asia tutuksi

Iso osa yrityksistä ei tunnista opinnäytetöiden ja opinnäytetyöntekijöiden potentiaalia yrityksen kehittämisessä. Siksi on tärkeää säännöllisesti viestiä asiasta ja tehdä asia tutuksi.  Hankkeessa luotiin sisältöä yrityksille mm. muistikirja/esite sekä Palvelut yrityksille nettisisältöä. Laadittiin myös suunnitelma ns. Gradupankista eli siitä, miten saadaan näkyviin ja hyötykäyttöön jo tehdyt opinnäytetyöt . Hankkeen aikana toteutettiin koulutustoimijoiden yhtenen markkinointikampanja.

Opastus auttaa eteenpäin

Yrityksellä voi olla halu ja idea opinnäytetyöntekijän hyödyntämisestä. Usein hyvät aikeet voivat tyssätä tiedon puutteeseen. Myös aika on rajallinen ja toimintatapojen itse keksiminen työlästä. Tarvitaan opastusta sekä malleja toimintaan.  Hankkeen aikana luotiin yhdessä DYNAMO-hankkeen johdolla oppaita opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten hedelmälliseen yhteistyöhön. Aalto-yliopiton kanssa yhdessä tuotettu videoklippisarja puolestaan opastaa opettajia yritysyhteistyön saloihin.

Opiskelijoiden buustaus

Pelkkä tiedotus ei usein riitä saavuttamaan opiskelijoiden mielenkiintoa. Tarvitaan näyttäviä tempauksia ja houkuttimia, jotta Lahden seudun opinnäytetyömahdollisuudet nousevat esiin muusta tarjonnasta. Tärkeitä työkaluja houkuttelussa ovat alueellinen apurahatarjonta sekä erityisesti oma starttiraha graduaan aloittaville.  Myös mainosvideot ja viestit/some toimivat, mutta erityinen rooli on ekskursioilla ja tapahtumilla kuten Match Made in Lahti.

Kohtaaminen keskiössä

Opinnäytetyön aloitusvaihe on liian myöhäinen vaihe kontaktin syntymiseen. Yhteys syntyy yhdessä tekemisestä, tutustumisesta, luottamuksen rakentumisesta sekä toimivista teknisistä ratkaisuista, jotka tukevat tutuksi tulemista – hyvissä ajoin opintojen alusta alkaen. verkossa kohtaaminen tapahtuu erilaisten alustojen mm. Job Teaserin kautta, sen käyttöä on tehty tutuksi alueen yrityksille. Myös Lahti Venture Program haasteohjelma, kansainvälinen kesäkoulu ja projektikurssit toimivat erinomaisina syvällisemmän kohtaamisen alustoina. Koulutusohjelmien ja yritysten kohtaamisista voi edesauttaa erilaisissa alakohtaisissa työpajoissa (vrt. kiertotalous).

Verkostot kohtaamisen areenoina

Koko yrityskentän tavoittaminen voi olla työlästä. Yliopiston jalkautuminen ja aidot kohtaamiset voivat käytännössä tapahtua vain jo valmiiden yritysverkostojen ja  kohtaamisareenoiden kautta – ei yritys yritykseltä eikä välttämättä erillisissä räätälöidyissä tapaamisissa.  Siksi alueelliset verkostot: Päijät-Hämeen yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Kehitysyhtiö LADEC toimivat asian edistämisessä.
Alueelliset seminaarit ja webinaarit ovat paikkoja, jossa tieto ja kokemukset leviävät.

Hankkeen aikana ymmärrettiin, että opinnäytetyöprosessi ja sen edistäminen liittyy kiinteästi muuhun yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yrityksille ei kannata kaupata vain opinnäyteyhteistyötä, vaan koko yliopistollista palvelupalettia.  Yliopistokentän ei myöskään usein kannata toimia yksin, vaan yhdessä muun oppilaitoskentän kanssa. Yritys hakee ratkaisua ongelmaansa, ei tiettyä oppilaitosta yhteistyöhön. Koko palvelupaletin esiintuominen ja yhteisensiintyminen tuo voimaa, uskottavuutta ja antaa varmimmin ratkaisun niin yritykselle kuin opiskelijallekin.

MASTER’S THESIS ACCELERATOR: PROMOTING REGIONAL TALENT

There is a need for a skilled workforce in the Lahti region now and in the future. Lahti must receive migrants from outside, and therefore it is especially important to involve university students in the area at the end of their studies.

The operating model of a master’s thesis accelerator was developed in a project to link students writing their theses with companies in Lahti region. The master’s theses to be produced through the accelerator will benefit companies and focus on topics agreed with them.

Cooperation relating to theses takes many forms, some of which are just beginning to evolve. A regional model is necessary to boost and provide a basis for this cooperation.

The project reached more than 300 Master’s students and dozens of companies in the area. Project was promoted in interaction with regional networks (regional business company, business organizations). The model describes the actions required by five steps and tools related to steps. The model continues as part of the basic activities of the Lahti University Campus. 

See the model GRADUKIIHDYTTÄMÖMALLIIN tästä

Five steps and tools at a glance:

Spreading the message

Many companies have yet to identify the potential of theses and thesis writers for their further development. This is why it is important to regularly communicate with them and spread the word. Tools: Finnish-language notebook/brochure Yliopistojen palvelut yrityksille Lahdessa (to be published in early 2021), services for companies website wwww.lahdenyliopistokampus.fi and Business Events Lahti calendar  (www.businesseventslahti.fi), seasonal marketing campaigns, database of previously completed master’s theses available for practical use (to be published in early 2021)

 

Giving a helping hand

Companies may be interested in commissioning a thesis, but without relevant information, good intentions do not always lead to the desired outcome. Time is also a limited resource, and the development of new practices and procedures takes a great deal of effort. Guidance and models are valuable.

Useful tools: guide for companies on cooperation with educational institutions (coordinated by the DYNAMO project,  guide for students on cooperating with companies (coordinated by the DYNAMO project), series of video clips for teachers: How to cooperate with companies as part of studies

 

Giving a boost to students

Information may not be enough to attract students. High-profile events and campaigns can help raise awareness of thesis opportunities in the Lahti region.

Useful tools, regional grants and scholarships, including starting grants of the Lahti University Campus for beginning thesis work, promotional videos and advertisements, visits and excursions to companies in the Lahti region incl. Match Made in Lahti recruitment event.

 

Focus on meetings

Contacts must be made before the beginning of thesis work. Connections can be established through cooperation, meetings, the development of trust and the use of reliable technical solutions from the very beginning of studies.

Useful tools: online meeting points like   JobTeaser, university recruitment services website. Study-related meetings like  Lahti Venture Program, international summer school, project-based courses. Meetings at fairs and events like DuuniExpo, Social Scientists’ Careers Fair, Match Made in Lahti event.

Networks as meeting forums

Reaching the business sector as a whole is an arduous task. In practice, universities can only genuinely meet with companies through existing business networks and meeting forums, not by contacting each company individually and not necessarily at separate tailored events.

Useful tools are regional networks (Päijät-Häme Entrepreneurs, Häme Chamber of Commerce, Lahti Region Development LADEC Ltd Regional seminars), webinars: Lahti Science Week, NiemiCampus Live, Business and Science concept (under development with the University of Helsinki)
New types of meeting forums, e.g., speed dating sessions

In the project we learned that the thesis process and its promotion are closely connected to other business collaboration. Companies should be offered not only thesis cooperation opportunities, but a whole range of academic services.

In addition, the academic community should not act alone, but together with other educational institutions. Companies are seeking solutions to their problems, not a specific educational institution to cooperate with.

Presenting all services on offer and joining forces with others will create a more powerful presence, enhance credibility and increase the likelihood of finding a solution that benefits both companies and students.

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram