PLANETAARISEN TERVEYDEN OPINTOTARJOTIN

Planetaarisen terveyden opintotarjotin

Mitä välineitä tiede ja tutkimus tarjoavat ympäristö- ja terveyshaasteiden ratkaisemiseen?  

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulun avoin korkeakoulu ja HY+ ovat koonneet yhteiselle opintotarjottimelle planetaarisen terveyden teemoihin liittyviä kursseja. Planetaarinen terveys tarkoittaa ihmisen ja luonnon terveyttä ja niiden yhteyttä. Tutkimustiedon mukaan nämä ovat selvästi riippuvaisia toisistaan ja niitä voidaan parantaa pitkälti samoin keinoin. Yksinkertainen esimerkki on työmatkan kävely: se on päästötöntä ja edistää terveyttä. 

Ympäristöosaamisestaan tunnetulla Lahden seudulla planetaarisen terveyden merkitys on tunnistettu ja käynnissä on Päijät-Hämeen terveys- ja ympäristötavoitteet yhdistävä Luontoaskel terveyteen -ohjelma.

Tarjottimelle kootut kurssit sopivat kaikille ympäristöstä tai terveydestä kiinnostuneille. Opintoja on tarjolla seuraavista teemoista:

Ympäristö ja talous
Kiertotalous ja kestävä kehitys
Ympäristö eri tieteiden näkökulmista
Ympäristö, arvot ja etiikka
Terveys ja hyvinvointi

Lahti Ympäristöpääkaupunki 2021 logo

Aloita johdantokurssilta Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssin puheenvuoroissa paikalliset asiantuntijat avaavat ympäristöalaa ja kestävää kehitystä eri näkökulmista.  Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ tuotti kurssin osana Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelmaa ja se on kaikille avoin ja maksuton myös vuoden 2022 ajan.

Siirry tästä johdantokurssille

Opintotarjottimen kurssit toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Opintosuorituksille on mahdollista hakea hyväksilukemista mikäli myöhemmin jatkat opintojasi tutkintotavoitteisesti. Tarkemmat tiedot  ilmoittautumisesta ja opintojen suorittamisesta löydät opetusta järjestävän oppilaitoksen sivulta ja kurssitiedoista. Avoin korkeakouluopetus on pääsääntöisesti maksullista. Opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Katso ilmoittautumisaika ja kurssin kesto kurssitiedoista. Lista päivittyy vuoden aikana.

 

YMPÄRISTÖ JA TALOUS

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen, 5 op Opi analysoimaan luonnonprosesseja ihmisen hyvinvointinäkökulmasta, kuvaamaan erilaisia luonnonvarojen luokittelu- ja tilinpitojärjestelmiä ja analysoimaan taloudellisia arvottamismenetelmiä ja tunnistamaan niiden käyttökohteita. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Materiaalikatselmus, 5 op

Opintojaksolla perehdytään Motivan materiaalikatselmusmallin periaatteisiin ja toteutukseen. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

KIERTOTALOUS  JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
Kiertotalous.nyt, 3 op Kurssilla mm. muodostat kokonaiskuvan kiertotaloudesta ja ymmärrät sen perusperiaatteet. Lisäksi ymmärrät nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Johdatus purkualaan, 5 op Opintojakso on johdatus purkualaan. Opintojakso sivuaa myös teemoja vastuullinen liiketoiminta, kertotalous ja kestävä kehitys. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK
Ympäristövaikutusten arviointi, 5 op Kurssin keskeistä sisältöä ovat YVA-lainsäädäntö, hanke-YVA, toimijoiden roolit ja osallistuminen sekä erilaiset ympäristövaikutukset ja niiden arvioinnin periaatteet. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Kestävän muutoksen perusteet Koulutuksessa avataan laajasti erilaisia näkökulmia kestävyyteen ja sen merkitykseen yksilön, organisaation, yhteiskunnan ja koko maapallon kannalta. Koulutus tarjoaa työvälineitä pohtia omia ja organisaatiosi kehittymistarpeita. (täydennyskoulutus, eri hinta) HY+
Kiertotalouden asiantuntijan koulutus

Työvoimakoulutuksen tavoite on antaa valmiudet kehittää ja viedä eteenpäin toimia, joilla edistetään kestävää kehitystä ja vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintää kiertotalouden keinoin. Opintokokonaisuus antaa valmiudet toimia oman toimialan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Maksuton koulutus on suunnattu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-palvelujen ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille, joilla on aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai kiinnostus oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen tehtävissä.

HY+

YMPÄRISTÖ ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMASTA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, tutustumiskurssi 2 op

Globaalit ympäristöongelmat haastavat ihmiskuntaa ja muuttavat ympäristöämme jatkuvasti. Suurten muutosten takia ympäristöosaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa. Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen -kurssilla opit, millaiselta ympäristöongelmien kokonaiskenttä näyttää globaalisti, ja mitä näille ongelmille voidaan tehdä. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ympäristöongelmia eri näkökulmista. Pääset myös näkemään millaista ympäristötieteiden opiskelu on Helsingin yliopistossa.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 op

Luennot aiheista ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi. Keskeistä kurssin sisällössä on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkytkeytyneisyys. Kurssiin sisältyvät myös erilaisten ratkaisujen mahdollisuudet sekä niihin liittyvät haasteet.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin, 5 op Luennot kattavat luonnontieteiden, humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden ympäristötutkimuksen menetelmiä, tuloksia, teorioita ja lähestymistapoja. Opiskelijat perehtyvät kiinnostuksensa mukaan valitsemiensa tieteenalojen ympäristötietoon ja vastaavat oppimistehtäviin.
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

YMPÄRISTÖ, ARVOT JA ETIIKKA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, 5 op Miten eri uskontoperinteissä ymmärretään ihmisen ja luonnonympäristön suhde ja miten niissä reagoidaan ympäristöongelmiin? Miten uskonnon voidaan tulkita liittyvän ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin? Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Ympäristöestetiikan perusteet, 5 op Opintojakson suorittaminen tarjoaa mm. mahdollisuuden pohtia estetiikan ja luonnontieteiden yhteyksiä. Opiskelija oppii arvioimaan, mikä rooli luonnontieteellisellä tiedolla on luonnon esteettisessä tarkastelussa.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
The art of leading yourself, 3 op In this course students build self-awareness, identify dreams and find new effective ways to plan successful future. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK
Terveyden edistäminen, 5 op Kurssilla opiskellaan terveyden ja terveyden edistämisen määritelmiä sekä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyä yhteiskunnallisella -, yhteisö- ja yksilötasolla. Samoin syvennytään suun terveyden, mielenterveyden ja seksuaaliterveyden edistämisen kysymyksiin ja opiskellaan terveyden edistämisen roolia palvelujärjestelmässä.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Terveyden eriarvoisuus 5 op, kirjatentti Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva sosiaalisista terveyseroista ja niissä esiintyvästä ajallisesta ja globaalista vaihtelusta vauraissa yhteiskunnissa, esitellä keskeisimmät teoriat ja selitysmallit, joilla sosiaalisia terveyseroja on pyritty selittämään ja antaa valmiuksia yhteiskunnallisten toimenpiteiden arviointiin, joilla sosiaalisia terveyseroja on pyritty kaventamaan.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram