NÄKÖKULMIA YMPÄRISTÖKYSYMYKSIIN

Näkökulmia ympäristökysymyksiin -opintotarjotin

Mitä välineitä tiede ja tutkimus voivat tarjota ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen?  

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulun avoin korkeakoulu sekä LUT -yliopiston avoin yliopisto ovat koonneet yhteiselle opintotarjottimelle ympäristöalan kursseja. Kurssit sopivat niin alan opintoja harkitsevalle kuin alalla toimiville ammattilaisille sekä kaikille aihealueesta kiinnostuneille. Opintoja on tarjolla seuraavista teemoista:

Ympäristö ja talous
Kiertotalous
Ympäristö eri tieteiden näkökulmista
Ympäristö, arvot ja etiikka
Kestävä kehitys

Valitse omasi alla olevasta taulukosta, tutustu ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja syvennä osaamistasi!  

Lahti Ympäristöpääkaupunki 2021 logo

Aloita johdantokurssilta Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssin puheenvuoroissa paikalliset asiantuntijat avaavat ympäristöalan ja kestävän kehityksen osaamista eri näkökulmista. Kurssi on avoin ja vuonna 2021 maksuton kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se on osa Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelmaa ja sen on toteuttanut Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Siirry tästä johdantokurssille

Opintotarjottimen kurssit toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Opintosuorituksille on mahdollista hakea hyväksilukemista mikäli myöhemmin jatkat opintojasi tutkintotavoitteisesti. Tarkemmat tiedot  ilmoittautumisesta ja opintojen suorittamisesta löydät opetusta järjestävän oppilaitoksen sivulta ja kurssitiedoista. Avoin korkeakouluopetus on pääsääntöisesti maksullista. Opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Vielä ehdit kevään kursseille! Katso ilmoittautumisaika ja kurssin kesto kurssitiedoista. Lista päivittyy vuoden aikana.

 

YMPÄRISTÖ JA TALOUS

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Introduction to Business and Sustainability (bachelor-level) 2 op

Basics of sustainable business and management, strategic corporate responsibility. Identifying the sectors of responsible business operations. LUT Avoin yliopisto

Materiaalikatselmus (AMK-taso) 5 op

 

Kurssilla perehdytään Motivan materiaalikatselmusmallin periaatteisiin ja toteutukseen. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Minä kuluttajana (AMK-taso) 2 op

 

Opintojakson tavoitteena on kannustaa opiskelijoita arvioimaan omia kulutustapojaan ja tunnistaa missä voi vähentää luonnonvarojen kuluttamista. Opintojaksolla selvitetään ja tutkitaan mahdollisuuksia vähentää CO2 -päästöjä erilaisissa lähtötilanteissa. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK
Bioeconomy 5 op (master-level)  The multidimensional impact of bioeconomy on Europe, the implementation of bioeconomy, the sustainability – all three dimensions – aspects of bioeconomy. LUT Avoin yliopisto 
Introduction to Business and Sustainability 3 op (bachelor-level)  Basics of sustainable business and management, strategic corporate responsibility. Identifying the sectors of responsible business operations. Basics of corporate ethics. Informing of and reporting on corporate responsibility issues to the stakeholders. Reporting of corporate social responsibility. The course is related to sustainability.  LUT Avoin yliopisto 
Cost-benefit analysis  5 op
Microeconomic foundations of CBA (compensating variation, equivalent variation, Potential Pareto Improvements, Consumer surplus, Producer surplus and Government surplus), valuing changes in the primary markets and in the secondary markets, benefit transfer, valuing health effects, discounting, social discount rate, dealing with uncertainty, distributional aspects, climate change and CBA. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

KIERTOTALOUS 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Technical Cycle in Circular Economy (master-level) 6 op

Circular economy especially from product and process design point of view. Sustainable production process focusing on material selection, product design and related production methods. Integrating circular economy into the management of strategy, innovations and business models.

LUT Avoin yliopisto

Biological Cycle in Circular Economy (master-level) 6 op

Design challenges for biobased products, main contributors for biogenic byproducts, biofuel production technologies and chains, role of biomaterials in sustainability, biological treatment technologies. LUT Avoin yliopisto

Introduction to Circular Economy (bachelor-level) 3-5 op

Introduction to circular economy: circular economy aspects related to food systems, forest systems, product design, transportation sector and sharing economy. LUT Avoin yliopisto

Circular Economy (YAMK-taso) 5 op

Principles of the circular economy and reasons behind it. Development so far (in Finland) and the foreseen future. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Vastuullinen biotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit (AMK-taso) 5 op

Yritysten ja organisaatioiden yhteiskuntavastuu.
Biotalous kiertotalouden näkökulmasta.
Kiertotalouden liiketoimintamallit ja niiden sovellukset.
LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Technological Cycles (AMK-taso) 5 op

The principles of technical and material cycles as a part of the circular economy.

The importance of responsible production and consumption of non-renewable natural resources materials.

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Environmental Cycles (AMK-taso) 5 op

The principles of environmental cycles (e.g. carbon, nutrient, water and air cycle). The importance of biodiversity in the sustainability of life. The principles and methods related to ecosystem services. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Kiertotalous I -kehittämisprojekti (AMK-taso) 5 op

Kehittämisprojektiin kuuluu aihealueen kirjallisuuteen tutustuminen (kirjallisuuskatsaus), tutkimussuunnitelman laatiminen, tulosten esittäminen, seminaarit, raportointi ja reflektointi. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Pilaantuneet maat ja jätehuolto (AMK-taso) 5 op

 

Kiertotalouden vaikutus osana kestäviä jätehuollon ratkaisuja
Maaperän ja pohjaveden pilaantumista aiheuttavat keskeiset päästölähteet.
Maaperän kunnostustarpeen arvioinnin pääperiaatteet.
LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Vesi- ja energiahuolto (AMK-taso) 5 op

 

Kestävän vesi- ja energiahuollon mahdollisuudet ja yleisimmät tekniikat.

Kestävän, turvallisen ja taloudellisen vesi- ja energiahuollon merkitys osana yhteiskunnallisia toimintoja.

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK
Tekstiilit ja muovit kiertotaloudessa 5 op (tulossa)
Kurssilla tarkastellaan yleisimpien tekstiilikuitujen ja muovimateriaalien käyttökohteita, ympäristövaikutuksia ja kierrätystä.  LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK
Rakennuspurkujätteen kierrätys 5 op (tulossa) Kurssilla perehdytään rakennuspurkuprosessiin kiertotalouden näkökulmasta.   LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

YMPÄRISTÖ ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMASTA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Kestävä yhdyskunta tutkimuskohteena (YAMK-taso) 5 op

Opintojaksolla tutustutaan aihealueen ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi perehdytään erityyppisiin rakennetun ympäristön tutkimusmenetelmiin sekä keskeiseen käsitteistöön. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Ympäristövaikutusten arviointi (AMK-taso) 4 op

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät säädökset ja tavoitteet.
Hanketason ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eteneminen ja yleisesti käytetyt arviointimenetelmät.
LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Ekosysteemit ja ilmastonmuutos (AMK-taso) 5 op

 

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutoksen eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Tätä tietoa sovelletaan, kun käsitellään esimerkiksi ekologian eri käsitteitä, ympäristönsuojelua, hiilen ja ravinteiden kiertoa sekä ekosysteemipalveluja. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Ympäristöinventoinnit (AMK-taso) 5 op

 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa tärkeimmät luontotyypit, etsiä tehtyjä luontoinventointeja ja suojeluohjelmia koskevia tietoja ja laatia pienimuotoisen kulttuuriympäristön inventoinnin. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Solutions.now Project course 5 op

 

Climate change, depleting natural resources, pollution and urbanization pose some of the greatest challenges in the history of humankind. Good solutions are needed now! 

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

 (yhteistyössä HY, Turun AMK ja Metropolia AMK) 

Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op Luennot kattavat luonnon- ja yhteiskuntatieteiden sekä humanististen tieteiden ympäristötutkimuksen menetelmiä, tuloksia, teorioita ja lähestymistapoja. Perehdyt oman kiinnostuksesi mukaan valitsemiesi tieteenalojen ympäristötietoon. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä 5 op Kurssilla harjoitellaan erilaisten ympäristönsuojelun kenttään liittyvien näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

YMPÄRISTÖ, ARVOT JA ETIIKKA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
Kaupunkiestetiikka 5 op Minkälaisia ovat urbaaneihin ympäristöihin liittyviä kauneuskäsitykset ja -arvot? Entä mitkä asiat vaikuttavat esteettiseen kokemukseemme? Kurssin painopiste on kaupunkiestetiikan nykytutkimukseen perehtymisessä sekä kaupunkifilosofian laajemman kentän esittelyssä. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

KESTÄVÄ KEHITYS 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Sustainability-oriented innovation (bachelor-level) 3 op

The idea of the course is to learn and understand the links between innovation management and sustainability and familiarize students with the emerging concepts of sustainability-oriented innovation. LUT Avoin yliopisto

Sustainable.now (bachelor-level) 3-5 op

Sustainable.now on peruskurssi kaikille kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa. LUT Avoin yliopisto

Introduction to Sustainable System Transition (bachelor-level) 3 op

Upon completion of the course student is expected to be able to name and recognize connections between global environmental change and sustainability, to understand and explain the basic ideas of systems thinking and how it has changed environmental management approach, and to describe themain premises of socio-technical transitions. LUT Avoin yliopisto

Kestävän muutoksen hallinta (YAMK-taso) 5 op

 

Kaupungistumisen moniulotteisuus ja siihen liittyvät haasteet. Muutokset kaupunkien toiminnoissa ja infrastruktuurissa kaupungistumisen myötä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön
Kaupunkien resurssitehokkuus.
Yhdyskuntien sähköistyminen ja digitalisaatio
LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Climate Change and Sustainability Regulations (AMK-taso) 5 op

The principles of climate change and global warming. The mechanism of greenhouse effect and its importance for life.

The principles of circular economy.

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Kestävä yhdyskunta ja ympäristö (AMK-taso) 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa huomioida ympäristöasiat ja resurssitehokkuuden merkityksen osana tulevaisuuden päätöksen tekoa sekä tunnistaa kestävien energia- ja ympäristövaikutusten merkityksen osana yhdyskuntien toimintoja. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport 2 op (MOOC) 

 

LUTin ilmasto-MOOC käsittelee ratkaisukeskeisesti pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen.  

Hiilijalanjäljen korostamisen sijaan kurssilla tuodaan esille hiilikädenjälkiä, eli LUTissa kehitettyjä ratkaisuja hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi. 

Kurssi järjestetään englanniksi ja sen voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. 

LUT Avoin yliopisto 
Introduction to Sustainable System Transition 3 op (bachelor-level)  Upon completion of the course student is expected to be able to name and recognize connections between global environmental change and sustainability, to understand and explain the basic ideas of systems thinking and how it has changed environmental management approach, and to describe themain premises of socio-technical transitions.  LUT Avoin yliopisto 
The Food-Energy-Water Nexus 6 op (master-level)  Systems thinking and social-ecological systems approaches. Food, energy and water systems and their connectivity. Food security, energy security, water security.  LUT Avoin yliopisto 

Grand Challenges of Sustainability (master-level) 6 op

• Planetary boundaries 

• Social and cultural grand challenges 

• Co-creation for synergistic solutions 

• Enabling sustainability transformation 

LUT Avoin yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram