LUODE-hanke

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

 • Vastaa päätoteuttajana hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista, edistää osatoteuttajien välistä yhteistyötä ja hankeen kokonaistavoitteiden saavuttamista, osallistuu tutkimukseen,  verkostojen rakentamiseen, sidosryhmätyöhön ja on yhteyslinkki rahoittajan suuntaan.
 • Vastaa työelämään tutustumismateriaalien (TET, TTO) suunnittelun koordinoinnista ja yhteistyöstä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian tieteenala

 • Vastaa hankkeen pilottien arviointitutkimusosiosta, joka tuottaa tietoa nuorten arjesta ja kokemusmaailmasta ja joka on lähtökohdiltaan käytäntölähtöistä, kehittävää toimintatutkimusta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti

 • Vastaa osatoteuttajana yrittäjyyskasvatuksen pedagogisesta osaamisesta ja sen yhdistämisestä läpileikkaavana teemana luonto, liikunta, taide ja mediakasvatuksen menetelmiin sekä osallistuun yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Vastaa yrittäjyyskasvatuksen uudenlaisen pedagogisen toimintamallin luomisesta ja sen on soveltamisesta erilaisissa työelämään tutustumisen konteksteissa kuten yläkoulujen ja lukioiden TET-harjoitteluissa ja ammatillisen koulutuksen TTO-työssäoppimisessa, nuorisopalveluiden työpajoissa ja työkokeiluissa.
 • Vastaa yrittäjyyskasvatuksen osalta pilottien vaikuttavuuden arvioinnista.

Outward Bound Finland ry

 • Vastaa osatoteuttajana elämys- ja seikkalupedagogisesta osaamisesta ja nuorten tuomisesta luonnon pariin sekä luonnon käyttämisestä oppimisympäristönä, jossa opitaan haasteiden, kokemusten ja elämysten kautta omia vahvuuksia ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja.
 • Vastaa elämys- ja seikkailupedagogisten koulutusten järjestämisestä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.
 • Vastaa seikkailu- ja elämyspedagogiikan osaamisen soveltamisesta yläkoulujen ja lukioiden TET-harjoittelun sekä oppilaitosten TTO-harjoittelun matreliaalipaketteihin yhdessä muiden osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suomen Latu ry

 • Vastaa osatoteuttajana nuorten mahdollisuudesta osallistua ohjausvalmiuksia kehittäviin luontoliikuntapilotteihin ja vapaaehtoistyöhön.
 • Vastaa nuorten mahdollisuudesta kokeilla erilaisiin ulko- ja talvilajeihin sekä taidetta ja luontoliikuntaa yhdistäviin toiminallisiin ympäristö- ja yhteisötaideprojekteihin yhdessä taideyliopiston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Vastaa osaltaan luontoliikuntapainotteisen sisällön tuomisesta TET- ja TTO-materiaalipakettien suunnitteluun ja sitoutuu ottamaan harjottelijoita toimistolle testaamaan luontopainotteisia harjoittelun sisältöjä ja käytäntöjä.

Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

 • Vastaa osatoteuttajana monialaisten oppimistilanteiden ja -ympäristöjen tuomisesta  ja kehittämisestä ammattiin opiskeleville nuorille heidän osallisuuden, vastuunkannon ja itseohjautuvuuden lisäämiseksi.
 • Vastaa koulutuksista nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutukset edistävät ammattilaisten valmiuksia tukea nuorten opiskeluun ja elämänhallintaan liittyviä taitoja.
 • Vastaa yhdessä muiden osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa luonto- ja liikuntaosaamisen soveltamisesta ja yrittäjyysajattelun tuomisesta yläluokkalaisten sekä ammattikoululaisten TET- ja TTO-jaksoilla tapahtuvaan oppimiseen.

Taideyliopisto

 • Vastaa osatoteuttajana taide- ja mediaosaamisen monipuolisesta tarjonnasta, joilla tuetaan erityisesti nuorten minäpystyvyyden kokemuksia ja yhteistyötaitojen kehittymistä.
 • Vastaa osallistavan dokumentoinnin koulutuksen järjestämisestä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka saavat uudenlaisia nonformaalin oppimisen menetelmiä omaan ohjaustyöhönsä
 • Vastaa taide- ja kulttuuripainotteisen yläkoulun ja lukion TET ja oppilaitosten TTO-harjoittelujen sisältöjen suunnittelusta  yhteistyössä muiden toteuttajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

 • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
 • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
 • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
 • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

 • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
 • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
 • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
 • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.