TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Lahden Yliopistokampus profiloituu tutkimukseen ja kehittämistoimintaan, jolla tähdätään kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittymisen tukemiseen. Tutkimuksen ja kehittämisen keskiössä on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Näillä aloilla Lahdessa toimii mittava, kansainvälisen tason omaleimainen tiedeyhteisö.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavat alueella toimivat professorit ja tutkimusryhmät. Kokonaisuus on kiinteä osa yliopistojen muiden kampusten tutkimusta, ja samalla sillä on vahva yhteys päijäthämäläiseen elinkeinoelämään.

 

Helsingin yliopisto Lahdessa

Helsingin yliopiston Lahden kampus on keskittynyt ympäristöekologiaan. Ympäristöekologiassa perehdytään luonnonvarojen kestävän käytön ekologisiin ja bioteknisiin perusteisiin sekä ihmistoimintojen kuten kemikalisoitumisen, ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen häiriövaikutuksiin maa- ja vesiekosysteemeissä. Oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen keskeisimmät tieteenalat ovat

  • vesistö- ja maaperäekologia,
  • kaupunkiekosysteemitutkimus,
  • ympäristöbiotekniikka,
  • ekotoksikologia sekä
  • ympäristökemia ja -mikrobiologia.

Lahden kampuksella on myös HY:n valtiotieteellisen tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan aloihin liittyviä hankkeita.

Lue lisää HY:n tutkimuksesta Lahdessa

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahdessa

LUT Lahden tutkimuksen ja opetuksen painopistealoja ovat innovaatiotutkimus, yrittäjyystutkimus, suorituskyvyn johtamiseen liittyvä tutkimus sekä kestävyystutkimus. Tutkimus keskittyy käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ilmiön, menetelmien, vaikutusten ja toteuttamistapojen tarkasteluun sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen.

Kansainvälisesti LUT Lahti tunnetaan esimerkiksi käytäntölähtöisestä innovaatiotutkimuksesta, osallistavien menetelmien ja tutkimusperustaisen teatterin tuomisesta organisaatioympäristöön, perheyrittäjyyden tutkimuksesta, ikääntyneiden hoito- ja hoivapalveluiden teknologian käytön ja sen vaikutusten tutkimuksesta, suorituskyvyn johtamisen tutkimuksesta sekä kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden tutkimuksesta.

Kehittämistoimien tavoitteena on Lahden alueen yritysten, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimintaedellytysten parantaminen. Kehitystoiminta perustuu yksikön tutkimusalueisiin.